بازدید مدیرعامل شرکت توسعه امید افق گردشگری

هم آوا میزبان آقای عادل افخمی مدیر عامل محترم شرکت افق گردشگری از شرکت‌های وابسته به بانک گردشگری بود.

این دیدار با حضور آقای مهندس نصابی، رییس هیئت مدیره و تعدادی از مدیران مجموعه هم آوا، با هدف آشنایی با ظرفیت‌های بالقوه و تعریف پروژه های مشترک انجام شد.

خلق ارزش و توسعه موثر در قالب ارتباط بین سازمان های بزرگ و استارتاپ‌ها، بخشی از خدمات هم آواست که در حوزه‌های مختلف می تواند راهگشای سازمان‌ها و عاملی موثر در رشد اقتصادی کشور باشد.

این شرکت می تواند در امور مختلف خدماتی، بازرگانی و سرمایه گذاری فعالیت نماید که محور اصلی فعالیت های شرکت را خدمات بانکی و سرمایه گذاری تشکیل می دهد.

573 422 هم‌آوا

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka