زیست بوم نوآوری سازمان خود را بسازید
با استفاده از راهکارهای مدرن و نوآورانه تعامل سازمان ها و استارتاپ ها

کدام راهکار نوآوری برای سازمان شما مناسب تر است؟

ما مجموعه متنوعی از محصولات و خدمات ما در حوزه کارآفرینی و نوآوری را ارائه می نماییم
بازده مالی و استراتژی شرکت

به دنبال فرصت های سرمایه گذاری در استارتاپ‌های متعهد برای سودآوری و افزایش درآمدهای خود باشید و در صنایع نوظهور ورود کنید

همکاری مشترک و نوآوری محصول

با پیوند دادن نقاط قوت خود با استارتاپ‌ها، محصولات نوآورانه و راه حل های تحول گرا، برای پاسخ به چالش های شرکت و بازار خود ارائه کنید

دیده شدن و ارتقای جایگاه برند

از طریق همکاری با استارتاپ ها، تصویر برند خود را ارتقا دهید، بیشتر دیده شوید و جایگاه خود را به عنوان یکی از حامیان اصلی اکوسیستم کارآفرینی تثبیت کنید

فرهنگ سازمانی و چابکی

با ایجاد کانال‌های ارتباطی بین کارآفرینان و کارمندان خود، چابکی داخلی و روحیه کارآفرینی شرکت خود را توسعه دهید

تعدادی از محصولات و راهکارهای ما​ راهکارهای ما​

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka