بازدید اعضای کارگروه زنان در انجمن مدیریت پروژه ایران (WIPMI)

انجمن مدیریت پروژه ایران انجمنی علمی و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف بنیادی ارتقاء دانش مدیریت پروژه با رئوس گسترش و پیشرفت دانش مدیریت پروژه و بومی سازی آن، ارتقاء جایگاه مدیریت پروژه در نظام اجرایی کشور، رشد مهارتهای مدیران پروژه و در نهایت توسعه، ترویج، آموزش، پژوهش و مشاوره مدیریت پروژه در کشور ایجاد شده است. یکی از کارگروه های متنوع انجمن، “کارگروه زنان در مدیریت پروژه” است که اعضای آن به همراه مسوولین کمیته های تخصصی، به جهت آشنایی بیشتر با زیست بوم نوآوری و کارآفرینی، فضای کار پروژه های نوآورانه و دستاوردهای آن، همزمان در “روز جهانی مهندس” مهمان هم آوا بودند.

در ابتدا مهندس آذین امینی قائم مقام شرکت هم آوا ضمن معرفی شرکت هم آوا و اهداف و مسیر تشکیل کارخانه نوآوری، درخصوص فعالیت استارتاپهای ایرانی و محصولات نوآورانه مرتبط با مدیریت پروژه به ارائه نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین برای شرکت‌ها که توسط یکی از تیم های عضو پورتفولیو هم آوا با نام تجاری “تسکولو” طراحی شده پرداخت.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰۰۰ جوان مستعد در کارخانه نوآوری، به لزوم ایجاد فضاهای مناسب برای پیگیری ایده های کارآفرینی جوانان و مشخصه های ایجاد یک محیط کاری مناسب، به لحاظ فضا، امکان دسترسی و همچنین امکان تعامل تاکید کرد.

امینی درخصوص جایگاه مدیریت پروژه در استارتارتاپ ها گفت از آنجاییکه تعریف پروژه با طراحی و راه اندازی کسب و کارهای نوپا هماهنگی دارد تمامی مهارت ها و تخصص مدیریت پروژه میتواند مورد استفاده قرارگیرد.
قائم مقام شرکت هم آوا در پاسخ به سوال مهمانان که آیا الگوهای موفقیت در کسب و کارهای نوین در زنان و مردان متفاوت است و زنان جوان امروز، برای کسب شایستگی های مورد نیاز در مدیریت کسب و کارهای نوپا بهتر است چه مسیری پیش رو داشته باشند، ضمن اشاره به لزوم حفظ نگاه فراجنسیتی به موفقیت، تاکید کرد که ایجاد یک کسب و کار نوپا نیازمند روحیه ایده آل گرایی، برنامه ریزی، پشتکار و خستگی ناپذیری است که امروزه دختران و زنان جوان ما هم از این روحیه برخوردارند و می توانند متکی بر روشها و ذات خود، در کسب و کارهای تازه موفق ظاهر شوند که خوشبختانه در اطراف ما به وفور قابل مشاهده هستند.

ریحانه کاظمی، مدیرکارگروه زنان در انجمن مدیریت پروژه ایران نیز با اشاره به ماموریت های “کارگروه زنان در مدیریت پروژه” گفت افزایش میزان حضور دختران در رشته های دانشگاهی در زمینه های اقتصادی و صنعتی، به معنای آن است که تا چندسال آینده شاهد حضور هزاران زن آماده به کار در این رشته ها خواهیم بود که در صورت فراهم بودن بسترها و مسیرهای مناسب، می توان از این ظرفیت در جهت توسعه کشور و رشد شاخص های کمی و کیفی رقابت پذیری اقتصادی بهره برد. وی افزود: کارگروه زنان در مدیریت پروژه نیز “حمایت از حضور و ارتقای نقش زنان شایسته در عرصه مدیریت پروژه” را ماموریت خود قرار داده است که در این راستا یکی از این دغدغه ها، یافتن حوزه های نوین و تنوع بخشی به کارراهه های شغلی مناسب برای دانشجویان مدیریت پروژه خواهد بود.
کاظمی همچنین با اشاره به نقش مهم مدیر محصول در پروژه های استارتاپی و کمکی که متخصصین مدیریت پروژه می توانند در این امر داشته باشند، توجه به این مسیر را برای دانشجویان و کسانی که در ابتدای کارراهه مدیریت پروژه هستند، موضوعی شایان توجه خواند.
بازدید از بخشهای مختلف هم آوا پایان بخش این بازدید بود.

1214 785 هم‌آوا

دیدگاهی بنویسید

    Stay Connected
    We appreciate your feedback.    We offer you a panoply of cutting-edge options. Download Impeka